Regulamin konkursu

ODKRYJ WROCŁAW Z CITYBOATS

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i fundatorem konkursu o nazwie „ODKRYJ WROCŁAW Z CITYBOATS” (dalej zwany „Konkursem”), jest City Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Boats spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Jarocińska 48, 51-009 Wrocław, NIP: 8952143076, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
 2. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej zwany „Regulaminem”).
 3. Konkurs odbywa się od dnia 08.07.2023 r. godz. 00.01 do dnia 23.07.2023 r. godz. 23.59.


§ 2. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby z nimi współpracujące, jak również członkowie rodzin tych osób tj.: małżonkowie, krewni
  i powinowaci w linii prostej, ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu w całości.


§ 3. Warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik winien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. w czasie trwania Konkursu należy:

                    – polubić fanpage CityBoats na Facebooku;

                    – udostępnić konkurs na swoim profilu na Facebooku, używając hashtagów #OdkryjWrocław #CityBoats;

                    – otagować @CityBoats oraz trzech znajomych, których chciałbyś zabrać ze sobą na czarter.

                    – zrobić kreatywne zdjęcie lub krótki filmik (15-30 sekund) przedstawiający dlaczego Wrocław warto odkrywać łodzią  i umieścić go w komentarzu pod postem;

 1. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu poprzez aplikację Facebook – Messenger, a także umieści informację o zwycięzcy Konkursu na swoim profilu Facebook.
 2. Uczestnictwo w Konkursie wiąże się z udostępnieniem na rzecz Organizatora danych osobowych, które będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w § 6 Regulaminu. Organizator wskazuje, że udostępnienie danych osobowych na jego rzecz w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolne.


§ 4. Nagroda

 1. W Konkursie przewidziano główną nagrodę w postaci czarteru łodzi ze sternikiem we Wrocławiu (dalej: Nagroda Główna). Nagroda Główna w postaci czarteru łodzi we Wrocławiu odbędzie się w terminie ustalonym pomiędzy zwycięzcą konkursu a Organizatorem, nie później niż do dnia 30.09.2023 r. Wartość Nagrody Głównej wynosi 750,00 zł brutto. Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną (dalej: Nagroda Pieniężna) stanowiącą 11,11% wartości Nagrody Głównej. Nagroda Pieniężna pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych liczony łącznie od Nagrody Głównej i Nagrody Pieniężnej przewidzianej w Konkursie.
 2. Z chwilą wydania zwycięzcy konkursu Nagrody Głównej, Organizator potrąci z Nagrody Pieniężnej należny 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, tzn. kwota Nagrody Pieniężnej nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika Konkursu.
 3. Organizator sporządzi PIT-8AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego w wymaganych terminach. Zwycięzca Konkursu przekaże Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wystawienia takiej deklaracji przed wydaniem mu Nagrody Głównej.
 4. Nagroda Główna nie podlega wymianie ani zamianie na równowartość pieniężną ani nie może zostać wykorzystana przez inną osobę.
 5. Termin wykorzystania Nagrody Głównej nie podlega zmianie, przesunięciu, przedłużeniu, ani skróceniu.
 6. Organizator ogłosi zwycięzcę Nagrody Głównej w dniu 26.07.2023 r., po zakończeniu Konkursu.
 7. Organizator wystąpi do zwycięzcy Konkursu o podpisanie protokołu zrealizowania Nagrody Głównej, podanie niezbędnych danych osobowych, pisemnego wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku oraz podpisania umowy o przeniesienia praw autorskich. Powyższe jest warunkiem wydania/realizacji nagrody w Konkursie.
 8. Nagroda zostanie zrealizowana przez Organizatora we Wrocławiu pod adresem: Bulwar Włostowica we Wrocławiu – Przystań Kapitańska.

§ 5. Zasady wyłonienia zwycięzcy Konkursu

 1. Zadanie konkursowe będzie oceniane przez Sędziów powołanych przez Organizatora, którzy w wyborze zwycięzcy będą kierować się następującym kryterium: stworzenie najbardziej kreatywnego zdjęcia lub krótkiego filmiku (15-30 sekund) przedstawiającego, dlaczego Wrocław warto odkrywać łodzią.
 2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania za pośrednictwem aplikacji Facebook – Messenger wiadomości potwierdzającej wygraną, o której mowa w § 4 ust. 1, skontaktować się z Organizatorem konkursu poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej, w której poda swój adres email, na który przesłane zostaną dokumenty celem realizacji postanowień § 4 ust. 7.
 3. Niezachowanie wskazanego powyżej terminu, podanie nieprawidłowych danych, skutkują utratą prawa do Nagrody bez prawa do składania roszczeń o jej wydanie, jak i prawa do odszkodowania. W takim przypadku Nagroda przypadnie kolejnemu wybranemu przez Sędziów Uczestnikowi Konkursu, który spełni wymogi stawianie w ust. 1 i 2 powyżej.


§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie (Uczestników oraz Zwycięzcy) jest Organizator, tj. spółka pod firmą City Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Boats spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Jarocińska 48, 51-009 Wrocław, NIP: 8952143076, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000683037, NIP: 8952143076 (określana poniżej również jako: Administrator). Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, które to regulują kwestie dot. ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie każdorazowo następować na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania Nagrody, w tym innych celach, o których mowa poniżej.
 2. W celu ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@putz.pl.
 3. Uczestnicy Konkursu akceptują przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty (o których mowa poniżej) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także w przypadku Zwycięzcy, w celach związanych z koniecznością doręczenia Nagrody i wykonania zobowiązań ciążących na Organizatorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza zobowiązań podatkowych).
 4. W trakcie Konkursu mogą być pozyskiwane przez Administratora dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy. Od Uczestników mogą być zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz wizerunek (w zakresie w jakim zostanie on utrwalony przez Organizatora, co nastąpi każdorazowo na podstawie uprzednio udzielonej przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie jego wizerunku). Powyższe dane mogą być przetwarzane przez Organizatora m.in. w celu weryfikacji spełnienia wymagań konkursowych przez Uczestnika, o których mowa w Regulaminie, w tym w celach marketingowych czy promocyjnych Organizatora oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Wskazuje się, że w powyższym zakresie dane osobowe pozyskane w tym zakresie nie będą przez Organizatora przechowywane (gromadzone). W przypadku Zwycięzcy Konkursu podanie takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do doręczeń, adres e-maila, numer telefonu oraz numer PESEL lub NIP może pozostawać konieczne celem doręczenia Nagrody i wykonania przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych – m.in. wykonania zobowiązań podatkowych, o których mowa m.in. w Regulaminie.
 5. Administrator wskazuje, że podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, do wydania nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz umożliwienia Organizatorowi wykorzystanie wizerunku Uczestnika (Zwycięzcy) zgodnie z udzieloną w tym celu zgodą. Nadto dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora m.in. w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzcy, wydania mu Nagrody oraz ewentualnie do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji czy też udzielenia odpowiedzi na zadane przez Uczestnika pytania. Szczegółowe informacje na temat celów dla których Organizator może przetwarzać dane osobowe, o których mowa powyżej określone zostały w pkt. 6 poniżej.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu (w tym Zwycięzcy) w następujących celach:
  1. Podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania mu nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przez ww. interes należy rozumieć prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, w tym m.in. skontaktowanie się z Uczestnikami Konkursu w celu jego prawidłowego przeprowadzenia oraz np. wydania nagrody Zwycięzcy czy jego wyłonienia spośród Uczestników Konkursu;
  2. Wykorzystanie wizerunku Uczestników (w tym Zwycięzcy) w ramach podejmowanych przez Organizatora działań marketingowych oraz promocyjnych Organizatora. Podstawą przetwarzania danych osobowych ww. celu jest prawnie uzasadniony interes wyrażający się w realizacji uprawnień Spółki wynikających z udzielonej zgody (wykorzystywanie wizerunku do działań marketingowych i promocyjnych Spółki), a o którym mowa w 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. Przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak i ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed przyszłymi roszczeniami jakie mogą się wiązać w związku z przeprowadzeniem przez Administratora Konkursu, lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celu jest prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w 6 ust. 1 lit. f RODO, który to polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora np. przez Uczestników Konkursu;
  4. Realizacja ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych, w tym m.in. tych, o których mowa w Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celu są przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a więc art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 7. Dane osobowe Uczestników (oraz Zwycięzcy) będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, mogą być w niezbędnym zakresie przetwarzane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem a w przypadku danych osobowych dotyczących Zwycięzcy przez okres niezbędny do wykazania, że doszło do spełnienia wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora, a które to wynikają np. z wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres odpowiadający uzasadnionym prawnie interesom Organizatora.
 8. Organizator wskazuje, że dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy nie będą przetwarzane w celu przesyłania im informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną chyba, że Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieusuwania odpowiedzi konkursowych (o których mowa w 3 powyżej) zamieszczonych przez Uczestników Konkursu z jego profilu na portalu Facebook nawet po zakończeniu Konkursu.
 10. Przekazane Organizatorowi dane osobowe co do zasady nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w sytuacjach innych niż wymaganych przepisami prawa, oraz w sytuacji, o której mowa poniżej. Organizator wskazuje, że z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w tym zakresie z Organizatorem, m.in. dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne i IT, doradcze lub organizacyjne.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże w przypadku danych osobowych Zwycięzcy Konkursu może dojść do przetwarzania danych osobowych poza EOG, w związku z działaniami naszych podwykonawców. W takich przypadkach dane osobowe przekazywane będą jednak do tych państw na zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, które to gwarantować będą należyty poziom ich bezpieczeństwa, w tym w oparciu o: decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych (w stosunku do państw, wobec których taka decyzja została wydana) lub  standardowe klauzule ochrony danych (SCC).
 12. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora (Uczestnikom oraz Zwycięzcy) przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym prawo do ich przeniesienia. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, osobie której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Każda z osób, których dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.
 13. Administrator wskazuje, że dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

§ 7 Przeniesienie praw autorskich

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zdjęcia lub filmiku z dniem, w którym został wyznaczony termin realizacji Nagrody Głównej, na warunkach określonych szczegółowo  w umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 8. Ograniczenie zakresu odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualny brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą spowodowany problemami technicznymi związanymi z działaniem dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych albo wynikłych z podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych;
  2. nieposiadanie przez zwycięzcę Konkursu odpowiednich dokumentów (dowód osobisty) w momencie przed rozpoczęciem czarteru;
  3. naruszenie przez Uczestnika dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w stosunku do zwycięzcy Konkursu i ich mienia w trakcie czarteru łodzi, jak również szkód spowodowanych przez zwycięzcę Konkursu osobom trzecim lub ich mieniu, za wyjątkiem szkód spowodowanych winą umyślną Organizatora.

 

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: City Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Boats spółka komandytowa, ul. Legnicka 49d/5d we Wrocławiu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.cityboats.pl .
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik do Regulaminu konkursu „odkryj Wrocław z Cityboats”
Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

pomiędzy:

City Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Boats Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000683037, numer NIP 8952143076, REGON 367584130, w imieniu której działa – ………………………..

 

zwaną dalej Organizatorem,

 

a

………………………., zam. …………………………

zwaną dalej Autorem,

zwanymi dalej łącznie „Stronami.”

§1

 1. Strony oświadczają, że Autor jest zwycięzcą konkursu o nazwie „ODKRYJ SWOJE MIASTO Z CITYBOATS” zorganizowanego przez Organizatora. W wyniku konkursu Autor otrzyma/zrealizuje nagrodę główną polegającą na czarterze łodzi ze sternikiem we Wrocławiu. Nagroda została przyznana za wykonania kreatywnego zdjęcia/krótkiego filmiku* przedstawiającego, dlaczego zdaniem Autora miasto warto odkrywać łodzią.
 2. Autor oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia/filmiku* zgłoszonego do konkursu, w oparciu o który wygrał nagrodę główną w postaci czarteru łodzi [dalej jako: Utwór]. Autor zapewnia, że majątkowe prawa autorskie do Utworu wykonanego w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich. Jeżeli osoba trzecia zgłosi wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich do Utworu Autor zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej oraz pokryć wszelkie powstałe w jego majątku szkody, w tym koszty sądowe i koszty obsługi prawnej.
 3. Na mocy niniejszej umowy Autor przenosi na Organizatora, w ramach wynagrodzenia Autora w postaci nagrody głównej w konkursie, całość majątkowych praw autorskich do Utworu oraz do innych utworów stworzonych podczas lub w związku z wykonaniem Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, a szczególności na polach eksploatacji określonych poniżej, włącznie z prawem do dalszego zbywania tych praw, prawem do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworu oraz prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu. Autor wyraża również zgodę na zbycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do Utworu.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką i w dowolnej formie, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, wykonywanie odbitek itp.,
  2. korzystanie z Utworu, wprowadzanie Utworu do obrotu, nieograniczone rozporządzanie nim, w tym obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, użyczanie, najem, rozpowszechnianie Utworu w inny sposób, w tym w szczególności poprzez publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie w sieciach teleinformatycznych, w tym zwłaszcza sieci Internet, w tym YouTube, Facebook, Instagram.
  3. zezwalanie na rozporządzanie Utworem i korzystanie z opracowań Utworu,
  4. utrwalanie i wprowadzanie Utworu do pamięci komputera,
  5. zwielokrotnianie Utworu poprzez sporządzanie kolejnych odbitek, odpisów, wyciągów, zdjęć, matryc, negatywów, zapisów na płytach, dyskietkach, kasetach, w pamięci urządzeń służących do przetwarzania danych, za pomocą wszelkich technik,
  6. dokonywanie zmian, modyfikacji, przeróbek Utworu.
 5. Organizator będzie uprawiony do samodzielnego lub poprzez osoby trzecie wykonania opracowań Utworu oraz korzystania samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich z takich opracowań w ramach korzystania z niego.
 6. Autor oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian oraz modyfikacji w Utworze;
  2. wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora, w zakresie określonym niniejszą Umową z Utworu, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz autora (autorów) Utworu, łącznie z prawem korzystania ze zmian dokonanych przez innych autorów (art. 2 i art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  3. zrzeka się prawa zezwalania na korzystanie ze zmian i adaptacji Utworu dokonanych przez innych autorów (art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 7. Przeniesienie na Organizatora praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z dniem ustalenia terminu realizacji czarteru we Wrocławiu.
 8. Autor potwierdza i gwarantuje, iż uzyskał na piśmie wszelkie zgody osób, których wizerunek/głos w jakiejkolwiek formie został zarejestrowany w Utworze. Autor oświadcza, że poinformował osoby, których wizerunek/głos w jakiejkolwiek formie został zarejestrowany w Utworze o planowanym sposobie wykorzystania Utworu przewidzianym niniejszą Umową.
 9. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i głosu w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w organizowanych przez niego działaniach marketingowych i promocyjnych mających za przedmiot promowanie działalności Organizatora podczas eventów promocyjnych, czy innych akcji medialnych, w tym zwłaszcza kampaniach promocyjnych realizowanych na portalach społecznościowych, sieci Internet (w tym portalach Facebook, YouTube i podobne), a także w prasie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

§ 2

 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
 3. Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

                                                         __________________________                        __________________________

                                                                          Autor                                                           Organizator

 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik do Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych

– Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW CITY SP. Z O.O. BOATS SP. K.

ORAZ PRACOWNIKÓW I REPREZENTANTÓW KONTRAHENTÓW SPÓŁKI

Szanowni Państwo, w związku ze współpracą prowadzoną z CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOATS Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Państwa dane zostały nam udostępnione w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej przez strony umowy. Do przekazania danych doszło z uwagi na fakt, że pozostają Państwo kontrahentem Spółki lub zostali Państwo wskazani jako:

 • reprezentanci kontrahenta odpowiedzialni za zawarcie umowy (Spółce udostępniono wówczas Pana/i imię, nazwisko, funkcję w podmiocie, informację o posiadanym umocowaniu do zawarcia umowy);
 • osoby kontaktowe w toku realizacji umowy (w takiej sytuacji udostępniono Państwa: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail).

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat tego w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane:

 

 

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOATS Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jarocińska 48, 51-009 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000683037 (dalej: Spółka lub Administrator).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: rodo@putz.pl

Kto przekazał Spółce moje dane osobowe?

Dane zostały przekazane Spółce przez podmiot, z którym Administrator nawiązał współpracę lub przez Pana/Panią osobiście. Spółka pozyskuje tylko te dane osobowe, bez których nawiązanie współpracy (lub jej realizacja) nie byłoby możliwe.

Nieprzekazanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji współpracy spowodowałoby, że nie byłoby możliwe jej skuteczne nawiązanie z Panem/nią lub podmiotem przez Pana/Panią reprezentowanym, albo jej wykonanie (jeżeli pozostaje Pan/Pani osobą odpowiedzialną w tym zakresie).

Dlaczego moje dane osobowe są przetwarzane?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzane są Pana/i dane osobowe jest to, że służą one do zawarcia lub realizacji prowadzonej przez Strony współpracy (np. umowy).  

W ograniczonym zakresie przetwarzanie Pana/i danych osobowych może wynikać z obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę i związanych z koniecznością np. udokumentowania zawieranych umów do celów podatkowych.

Pana/i dane osobowe mogą być wreszcie przetwarzane przez Spółkę w oparciu o jej prawnie uzasadnione interesy. Wyrażają się one np. w zabezpieczeniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń, czy udokumentowaniu realizacji Umowy. 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Przekazane Spółce dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w sytuacjach innych niż wymaganych przepisami prawa. Spółka zastrzega, że dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w jej imieniu, którym Spółka może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Spółka będzie przetwarzać przekazane jej dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres wyznaczany będzie w szczególności przepisami prawa. Zastrzega się jednocześnie, że dane, w oparciu o uzasadniony prawnie interes Administratora przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została rozwiązana (lub wygasła). Wskazany powyżej okres uwzględnia okres przedawnienia roszczeń, ale także względy podatkowe. Okres ten wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.

A prawo do skargi?

Jeżeli wyjaśnienia i działania Spółki okażą się niewystarczające lub wadliwe – ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

nie czekaj!